ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svoji povinnost. V tomto dokumentu naleznete základní informace o zpracování osobních údajů a přehled hlavních principů zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti BubbleStar CZ s.r.o.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost BubbleStar CZ s.r.o., IČ: 02724758, se sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3(dále jen „BubbleStar CZ s.r.o.“, e-mail: info@oxotea.cz

Jsem držitelem OXO CARD, zpracováváte v této souvislosti nějaké mé osobní údaje?

Ve společnosti BubbleStar CZ s.r.o. obecně nezpracováváme osobní údaje v souvislosti s nákupem našich produktů. Pokud vlastníte OXO CARD, k jejímu číslu evidujeme počet drinků zakoupených v daném kalendářním měsíci po předložení OXO CARD a případný vznik nároku na kredit na jakýkoliv drink z naší nabídky zdarma, který můžete využít po předložení téže OXO CARD v průběhu následujícího kalendářního měsíce. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s OXO CARD neprobíhá žádná registrace, při které bychom shromažďovali vaše osobní údaje a přiřazovali je tak k číslu karty, OXO CARD je přenositelná a nemusí být při nákupu vůbec předložena, nejsme jejím prostřednictvím schopni identifikovat nákupní historii konkrétní osoby. Údaj o počtu zakoupených drinků je smazán vždy ke konci daného kalendářního měsíce a nadále je evidován pouze údaj o nároku na drink zdarma.

Účastním se soutěží s OXO TEA COCKTAILS, jaké osobní údaje v této souvislosti zpracováváte?

V současné době pořádáme soutěže o hodnotné ceny, v jejichž rámci zpracováváme telefonní číslo účastníků za účelem kontaktování vítěze. Pokud byste své telefonní číslo neuvedli, nemohli bychom vás v případě výhry kontaktovat. V této souvislosti jste oprávněni uvést pouze své telefonní číslo, nikoliv telefonní číslo dalších osob. Účelem tohoto zpracování osobního údaje je kontaktování výherce, kdy výherci voláme s informací, že byl vylosován. Také se s výhercem potřebujeme domluvit na místu a čase osobního předání výhry. Poskytnuté telefonní číslo nebude využíváno pro žádné jiné účely. K výmazu telefonních čísel přiřazených k soutěžním kódům, které nebyly vylosovány, dojde v okamžiku ukončení každé dílčí soutěže, tj. bezprostředně po výběru a identifikaci konkrétního výherce dané soutěže, resp. daného soutěžního období. K výmazu telefonního čísla samotných výherců dojde po předání výhry. Telefonní číslo nebudeme předávat žádným dalším společnostem, ani do třetích zemí. Telefonní číslo budeme zpracovávat na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu. Souhlas se zpracováním je možné kdykoliv odvolat zasláním požadavku na e-mail: info@oxotea.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného před tímto odvoláním.

Pokud se stanu výhercem vaší soutěže, jaké další údaje o mé osobě budete zpracovávat?

V případě, že se stanete výhercem naší soutěže, požádáme vás o souhlas s pořízením vaší fotografie a jejím umístěním na naše webové stránky a naše účty na sociálních sítích (Facebook, Instagram), případně s uvedením jména a prvního písmena z příjmení. Vaše osobní údaje tak budou předány k dalšímu zpracování společnosti Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy. Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním je možné kdykoliv odvolat zasláním požadavku na e-mail: info@oxotea.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného před tímto odvoláním. Pouze pro účely evidence poskytnutého souhlasu budeme uchovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, a to na základě našeho oprávněného zájmu na vedení evidence poskytnutých souhlasů se zpracováním osobních údajů – fotografie. Můžeme vás také požádat o podpis předávacího protokolu, na základě kterého vám bude cena předána. Na tomto předávacím protokolu budou uvedeny vaše identifikační a kontaktní údaje. Účelem tohoto zpracování je plnění zákonných povinností dle zákona o účetnictví, kdy tento protokol bude uložen po dobu 5 let.

Prohlášení o cookies

Naše webové stránky www.oxotea.cz používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Pokud tedy navštívíte naše webové stránky, budeme na základě vašeho souhlasu shromažďovat údaje o vašem chování na webu a to prostřednictvím služby Google Analytics společnosti Google LLC (https://policies.google.com/privacy), která umožňuje analýzu používání webové stránky. Právním základem pro shromažďování osobních údajů prostřednictvím cookies je váš souhlas. Další využívání těchto dat budeme provádět na základě našeho oprávněného zájmu na vyhodnocování dat o užívání našich webových stránek.

Konkrétně se jedná o tyto cookies: _ga; životnost 2 roky _gid; životnost po dobu trvání návštěvy webové stránky _gat; životnost po dobu trvání návštěvy webové stránky

Google tyto informace použije k vyhodnocení užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek. Shromažďování dat pomocí cookies můžete zamezit příslušným nastavením používání cookiesve vašem prohlížeči. Upozorňujeme, že v takovém případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce naší webové stránky. Získávání údajů a zpracovávání těchto údajů ze strany Google můžete zabránit také stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?….

Co děláme pro bezpečnost Vašich osobních údajů?

Učinili jsme veškerá technická a organizační opatření nezbytná k tomu, abychom zajistili dostatečnou ochranu zpracovávaných osobních údajů, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Upozorňujeme vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží veškerá práva dle platných právních předpisů (od 25. května 2018 se jedná zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, tedy tzv. GDPR). Dle tohoto nařízení máte následující práva:

Právo odvolat poskytnutý souhlas

Máte právo nám poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je bezplatné.

Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu byly poskytnuté osobní údaje zpracovávány oprávněně a v souladu s právními předpisy. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tzn., je-li zpracování nezbytné např. pro splnění smlouvy, nebo plnění právní povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat dál).

Právo na opravu a doplnění

Můžete nás požádat o opravu nepřesných údajů, které se týkají vaší osoby. Dále máte právo předat nám doplňující osobní údaje, pokud jsou potřebné.

Právo na výmaz

Můžete se na nás obrátit s požadavkem na vymazání osobních údajů. Vaše osobní údaje nemusíme vymazat např. tehdy, pokud bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo pokud by nám zpracování takového údaje ukládaly právní předpisy. Takových výjimek je více a najdete je všechny v článku 17 odst. 3 GDPR.

Právo na přístup

Na dotaz vám sdělíme, zda zpracováváme nějaké osobní údaje týkající se vaší osoby. A pokud ano, pak vám sdělíme zejména účel takového zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategorie příjemců, či plánovanou dobu uložení. Za předpokladu, že nebudou dotčena práva a svobody jiných osob, vám bezplatně poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, které se vás týkají. Za další kopie však již můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Dovolujeme si vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost za účelem ověření vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Právo na omezení zpracování

Na Vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud:

V případě omezení zpracování můžeme tyto osobní údaje pouze:

Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (tedy nikoliv o zpracování na základě souhlasu, pro plnění smlouvy, apod.) můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem na konkrétním zpracování převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, takové zpracování ukončíme.

Právo na přenositelnost

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy a provádí se automatizovaně, máte podle článku 20 GDPR právo od nás získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Žádosti však nelze vyhovět, pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jak mohu uplatnit svá práva? Kam se mohu obrátit s dotazem?

Pokud máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakékoliv dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit, a to písemně na adresu BubbleStar CZ, s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 na e-mail info@oxotea.cz Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům, či jiných práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost za účelem ověření vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů je veškerá komunikace s vámi monitorována a archivována.